ศาลแขวงสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแขวงสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เอกสารแนบ